تبلیغات
سایت حقوقی - سوالات آزمون وكالت
ترجمه به زبان انگلیسی ترجمه به زبان عربی ترجمه به زبان ترکی ترجمه به زبان روسی
کدامیک از موارد زیر میتواند مجازات کافی برای جرم اسید پاشی باشد ؟


بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
کل بازدید :
كسی كه امین نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد دید.(امام علی (ع))

جوانان خیر
متن سوالات آزمون وكالت1387 به همراه پاسخ نامه


حقوق مدنی
۱- اگر وكیل نسبت به مال موكل تعدی نماید ...........
۱) وكالت منفسخ و ید وكیل هم ضمانی می شود
۲) دیگر وكالتی نسبت به آن مال نخواهد داشت و وكالتش منتفی می شود .
۳)وكالت او باقی می ماند اما ید او ضمانی می شود .
۴) برای اجرای وكالت باید اذن مجدد بگیرد.

۲- مردی باغی را مهر همسر خود قرار می دهد . پس از شش ماه مرد ، قبل از نزدیكی همسر خود را طلاق می دهد كدام گزینه صحیح است ؟
۱) با طلاق مرد مالك كل باغ و نیمی از قیمت میوه های باغ می شود .
۲) مرد مالك نیمی از باغ می شود و نسبت به منافع شش ماهه حقی ندارد .
۳) مرد مستحق قیمت نیمی از باغ و نیمی از منافع خواهد شد .
۴) مرد مستحق نیمی از عین باغ و قیمت منافع شش ماهه باغ خواهد شد.

۳- شخصی به طلبكار خود می گوید به فلان شخص كه به من مدیون است مراجعه كن و از جانب من طلبم را وصول و سپس بابت طلب خود با من محاسبه كن ، این موضوع با كدام یك از موارد ذیل قابل تطبیق است ؟
۱) انتقال دین
۲) انتقال طلب
۳) حواله
۴) وكالت در وصول و وكالت در تادیه دین

۴- كدام یك از موارد ذیل شرط صحت تهاتر است ؟
۱) كلی بودن موضوع دو دین
۲) اتحاد جنس دو دین
۳) اتحاد زمان و مكان تادیه دو دین
۴) هر سه مورد

۵- شرط فاسخ شرطی است كه در صورت تحقق..........
۱) عقد خود به خود منحل می شود
۲) به وسیله حكم دادگاه عقد منفسخ می شود
۳) برای شخص ثالث مورد توافق طرفین حق فسخ ایجاد می شود
۴) برای مشروط له حق فسخ ایجاد می كند

۶- هرگاه كسی خانه خود را به مبلغ معین بفروشد و شرط كند كه خریدار هر وقت توانست ثمن را بپردازد وضعیت حقوقی عقد و شرط چیست ؟
۱) شرط و عقد هر دو باطل است
۲) شرط باطل ولی عقد صحیح است
۳) شرط و عقد هر دو صحیح است
۴)عقد صحیح است ولی فروشنده حق فسخ دارد

۷- ضمان درك در كدام یك از موارد ذیل جار ی است ؟
۱) مبیع كلی ما فی الذمه باشد
۲) مبیع كلی در معین باشد
۳) مبیع عین معین باشد
۴) هر سه مورد

۸- عدم علم ضامن به مقدار و جنس و وصف دینی كه ضمانت می كند ...................
۱) تاثیری در عقد ضمان ندارد
۲) موجب بطلان عقد ضمان است
۳) موجب عدم نفوذ عقد ضمان است
۴) برای ضامن حق فسخ ایجاد می كند

۹- نظارت در وقف چه نوع نظارتی است ؟
۱) صرفا استصوابی است
۲) بر حسب اراده واقف استصوابی یا اطلاعی است
۳) صرفا اطلاعی است
۴) همیشه هم اطلاعی و هم استصوابی است

۱۰- خیار شرطی كه به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرارداده شده در صورت فوت مباشر .............
۱) مانند همه خیارات به ورثه منتقل می شود ۲) چون مالی نیست به ورثه منتقل می شود
۳) چون مختص مشروط له و مقید به مباشرت او است به ورثه منتقل نمی شود
۴) چون مالی است به ورثه منتقل می شود

۱۱- معاملات شخص كور ( نا بینا )...........
۱) در صورتی نافذ است كه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله كس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را برطرف كند
۲) در صورتی نافذ است كه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله ی كسی دیگر غیر از طرف معامله جهل خود را برطرف كند
۳) در هر صورت نافذ است
۴) در هر صورت باطل است

۱۲- هرگاه در عقد شرط شود كه مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال قبل از قبض تلف شود ...........
۱) مشروط له حق مطالبه عوض رهن را دارد
۲) معامله منفسخ می شود
۳) مشروط له می تواند از اموال دیگر مشروط علیه رهن بگیرد
۴) مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت

۱۳- اگر مكره پیش از اجازه یا رد فوت كند ................
۱) عقد باطل می شود
۲) اجازه یا رد با وارث است
۳) عقد منفسخ می شود
۴) ورثه حق اعلام بطلان معامله را پیدا می كنند

۱۴- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و چنانچه رئیس جمهور در خصوص امضاء یا ابلاغ این موارد به مجریان و صدور دستور انتشار آنها ظرف ۵ روز اقدام نكند .........
۱) مجلس رئیس جمهور را برای ادای توضیح احضار می كند
۲) به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر كند
۳) رئیس قوه قضائیه ضمن تذكر به رئیس جمهور دستور چاپ ونشر مصوبه را به روزنامه رسمی می دهد
۴) به دستور مقام معظم رهبری روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ ومنتشر كند

۱۵- كدام یك از گزینه ها صحیح است ؟
۱) صلح عقد لازم است اما اگر در مقام عقود جائز واقع شود آثار عقود جائز بر آن مترتب خواهد شد
۲) صلح عقد جائز است اما طرفین می توانند ضمن عقد خارج لازم آثار عقد جایز را از بین ببرند
۳) صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شود و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله
۴) هیچ كدام از گزینه های فوق صحیح است

۱۶- هرگاه وصیت بر فقرا شود قبول آن چگونه است ؟
۱) قبول با حاكم است
۲) قبول شرط نیست
۳) قبول وصیت با تعدادی از فقرا است
۴) قبول وصیت با تعدادی از فقرای شهر محل وقوع وصیت است

۱۷- كدام یك از گزینه ها صحیح است ؟
۱) عقد ضمان در حالت ضم ذمه قابل اقاله نیست
۲) عقد ضمان در حالت نقل ذمه قابل اقاله اقاله نیست
۳) هر دو حالت الف و ب قابل اقاله هستند
۴) هیچ یك از حالات عقد ضمان قابل اقاله نیست

۱۸- اگر كسی مال دیگری را به اشتباه و با این تصور كه ملك خودش است تصرف كند :
۱) فقط ضامن منافع است و نسبت به عین مسئولیتی ندارد
۲) فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است
۳) ضامن نیست چون سوء نیت نداشته است
۴) در هر حال ضامن عین و منافع است

۱۹- كدام یك از عقود ذیل نسبت به یك طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است ؟
۱) مضاربه
۲) صلح
۳) كفالت
۴) ضمان

۲۰- منظور ماده ی۱۰ قانون مدنی از كلمه «قانون» در عبارت :« قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » چه قانونی می باشد ؟
۱) قوانین تفسیری یا تكمیلی
۲) قانون بیان شده در شرع مقدس اسلام
۳) قانون امری
۴) كلیه قوانین شرعی و عرفی مصوب مجلس

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آئین دادرسی مدنی

۲۱- اگر دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت محل صادر نماید پرونده را باید به .....
۱) دادگاه تجدید نظر استان بفرستد
۲) سازمان ثبت بفرسد
۳) دیوان عالی كشور بفرستد
۴) اداره ثبت محل فرستد

۲۲- اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن ............
۱) باید توسط خواهان تقدیم شود
۲) به نرخ رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی انجام می شود
۳) باید توسط كارشناس تقویم شود
۴) توسط خواهان به قیمت بازار تقویم می شود

۲۳ – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بداند :
۱) پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال می نماید تا حل اختلاف شود
۲) باید بر اساس اجتهاد خود رای صادر كند و رای قابل تجدید نظر است
۳) باید بر اساس اجتهاد خود رای صادر نماید و رای قطعی است
۴) پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد

۲۴ – اگر علی كه مقیم تهران است خانه ای واقع در شیراز را به شخصی كه مقیم قم است بفروشد برای طرح دعوا مطالبه ثمن در كدام یك از دادگاههای عمومی باید اقامه دعوا نماید ؟
۱) تهران
۲) شیراز
۳) قم
۴) هر كدام كه دسترسی دارد

۲۵ – تاریخ رسید دادخواست به .............. تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود
۱) دادگاه
۲) دفتركل ( واحد رایانه )
۳ ) معاون ارجاع
۴) دفتر دادگاه مرجوع الیه

۲۶ – اگر دادگاه از خواهان توضیح بخواهد و خواهان با ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نشود و توضیح ندهد خوانده نیز حضور نداشته باشد:
۱) دادگاه دستور جلب خواهان را به دادرسی صادر می كند تا او برای ادای توضیح حاضر شود
۲) دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می كند
۳) دادگاه حكم به محكومیت خوانده صادر می كند
۴) دادگاه قرار رد دعوا را صادر می كند

۲۷- دعوای ورود ثالث تا چه زمانی قابل طرح است ؟
۱) تا سه روز پس از اولین جلسه دادرسی
۲) تا اولین جلسه دادرسی
۳) تا قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر
۴) تا قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی

۲۸- چنانچه خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نباشد دادگاه قرار ..............صادر می نماید
۱) عدم استماع دعوی
۲) سقوط دعوی
۳) عدم توجه دعوی
۴ ) رد دعوی

۲۹-چنانچه در قضیه مطروحه اصلاً قانونی وجود نداشته باشد وظیفه قاضی چیست ؟
۱) باید حكم به رد دعوا صادر نماید
۲) باید با مصالحه فصل خصومت كند
۳) باید به داوری ارجاع دهد
۴) باید به استناد منابع معتبر اسلامی و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد حكم مقتضی صادر كند

۳۰ – اگر پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خوانده دعوی محل اقامت خود را تغییر دهد :
۱) ابلاغ از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی انجام می گیرد
۲) اخطاریه ها و اوراق قضائی به همان محل سابق برای ابلاغ فرستاده می شود
۳) خواهان باید ظرف یك ماه نشانی جدید خوانده را تعیین كند
۴) ابلاغ از طریق آگهی در روزنامه محلی صورت می گیرد

۳۱-دادگاه حداكثر ظرف مهلت چند روز پس از اعلام ختم دادرسی باید مبادرت به صدور رای نماید ؟
۱) بیست روز
۲ ) پنج روز
۳) یك هفته
۴) ده روز

۳۲ – دادگاه ...........كارشناس غیر رسمی تعیین نماید .
۱ ) می تواند
۲) نمی تواند
۳) با تراضی طرفین دعوا می تواند
۴) به درخواست یكی از طرفین دعوا می تواند

۳۳- احمد وعلی ومحمد به طرفیت حسن و زهرا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح كرده ا ند دادخواست باید در چند نسخه تقدیم شود ؟
۱) سه نسخه
۲) یك نسخه
۳) دو نسخه
۴) چهار نسخه

۳۴- تجدیدنظر خواهی از كدام حكم مانع اجرا نیست ؟
۱) رفع تصرف عدوانی
۲) الزام به تصمیم مبیع
۳) الزام به تنظیم سند رسمی
۴)خلع ید

۳۵ – آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع چه قانونی است ؟
۱) قانون مجری در زمان صدور آنان ، مگر اینكه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود
۲) قانون زمان تقدیم دادخواست بدوی
۳) قانون زمان اعتراض یا تجدید نظر یا فرجام
۴) قانون لاحق

۳۶- دعوای بازرگانی و دعوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قرادادها ناشی شده باشد در صلاحیت كدام یك از مراجع زیر است ؟
۱) دادگاه محل اقامت خوانده و خواهان
۲) دادگاه محل وقوع عقد و محل اجرای تعهد
۳) دادگاه محل اقامت خوانده
۴)گزینه های ۲ و ۳

۳۷- اگر دادخواست تجدیدنظر مسترد شود ...............
۱) دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر می كند
۲) مرجع تجدیدنظر قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می كند
۳) دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می كند
۴) دادگاه تجدیدنظر قرار سقوط دعوی را صادر می كند

۳۸- هرگاه طرف مقابل به وجود سندی نزد خود اعتراف كند ولی از ابراز آن استنكاف نماید.
۱) دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند
۲) دادگاه می تواند آن را از جمله دلایل بداند
۳) دادگاه طرف را مكلف به ارائه می كند
۴) دادگاه سند را از عداد دلایل خارج می كند

۳۹- اعاده دادرسی اصلی به كدام مرجع تقدیم می شود ؟
۱) فقط از طریق رئیس كل ددادگستری استان
۲) فقط به دیوان عالی كشور
۳) فقط به مرجع تجدیدنظر
۴) به دادگاهی كه صادر كننده حكمی است كه نسبت به آن اعاده دادرسی تقاضا می شود

۴۰- فوت احد از متداعیین موجب .............
۱) توقیف دادرسی است
۲) زوال دادرسی است
۳) ختم دادرسی است
۴) تجدید جلسه رسیدگی است

*************************************

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱- چنانچه كارمند دولت در مقام رشوه اتومبیل خود را به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت سوقیه به دیگری بفروشد :
۱) عمل مرتكب فاقد وصف كیفری است
۲) عمل كارمند معاونت در ارتشاء است
۳) عمل او شروع به ارتشاءاست
۴) عمل كارمند ارتشاءمحسوب می شود

۴۲- كدام گزینه در مورد گذشت شاكی خصوصی پس از صدور حكم قطعی در جرم چك بلا محل صحیح است ؟
۱) اجرای حكم موقوف می گردد
۲) از موجبات اعاده دادرسی است
۳) اجرای حكم موقوف ولی یك دوازدهم وجه چك به نفع دولت وصول می شود
۴) تاثیری به حال محكوم علیه ندارد

۴۳- تحصیل گواهی انحصار وراثتی كه علاوه بر كلیه ورثه نام شخص دیكری غیر از وراث نیز در آن ذكر شده است :
۱) در حكم خیانت در امانت است
۲) اخذ گواهی خلاف واقع است
۳) فاقد وصف كیفری است
۴) در حكم كلاهبرداری است

۴۴- فردی كه اتومبیل خود را سابقا با سند رسمی فروخته برای بار دوم آن را با سند عادی به فرد دیگری می فروشد عمل مرتكب :
۱)كلاهبرداری است
۲) معامله معارض است
۳) تصرف عدوانی است
۴) انتقال مال غیر است

۴۵-مردی بدون ثبت در دفتر رسمی ازدواج مبادرت به ازدواج موقت كرده است :
۱) عمل مرتكب فاقد وصف كیفری است
۲) در صورتی كه همسر موقت دیگری داشته باشد عمل وی جرم است
۳) حتی اگر همسر دیگری هم نداشته باشد عملش جرم است
۴) اگر یك همسر دائمی نیز داشته باشد عملش جرم است

۴۶-اطلاع ندادن سرقت یا مفقود شدن پلاك وسیله نقلیه موتوری به نیروی انتظامی :
۱) جرم محسوب می شود
۲) فاقد وصف كیفری است
۳) در صورت احراز سوء نیت جرم است
۴) درصورتی كه از پلاك مذكور سو ءاستفاده شود جرم است

۴۷- قذف عبارت است از :
۱) نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری
۲) نسبت دادن زنا به دیگری
۳)نسبت دادن لواط به دیگری
۴) نسبت دادن هر نوع رابطه ای نا مشروع به دیگری

۴۸- آمر قانونی، ولی امر غیر قانونی است در صورت اجرای دستور :
۱) فقط آمر مسئوول است
۲) فقط مامور مسئوول است
۳) در صورت شفاهی بودن امر، مامور مسئوول است
۴) آمر و مامور هردو مسئوول هستند و مجازات می شوند

۴۹- عكس برداری از مدارك دولتی و عمومی در صورتی كه موجب اشتباه با اصل شود در كدام مورد جعل است ؟
۱) در صورتی كه مورد استفاده واقع شوند
۲) در صورتی كه مدارك دو زبانه باشند
۳) در صورتی كه عكس رنگی باشد
۴) درصورتی كه مهر یا علامتی كه نشان دهد آن مدارك رونوشت یا عكس هستند نداشته باشد

۵۰- سردفتر اسناد رسمی به لحاظ تبانی با خریدار حین تنظیم سند می نویسد:«تمام ثمن معامله نقداً پرداخت شده است» حال آنكه فقط نصف ثمن پرداخت شده بوده ، عمل سردفتر :
۱) جعل مفادی است
۲) جعل معنوی است
۳) جعل مادی است
۴) گزینه ۱ و ۲ هردو صحیح است

۵۱ – معاون جرم در سرقت مستوجب حد :
۱) جلد می شود
۲) به همان مجازات سارق محكوم می شود
۳) مجازات ندارد
۴) محكوم به حبس می شود

۵۲- حكم به آزادی مشروط در مورد كسانی صادر می شود كه علاوه بر وجود سایر شرایط قانونی ..
۱) دو سوم مدت حبس را گذرانده باشند
۲) ربع مدت حبس را گذرانده باشند
۳) نصف مدت حبس را گذرانده باشند
۴) ربع مدت حبس را گذرانده باشد و فاقد سابقه كیفری باشند

۵۳) چنانچه عمل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد :
۱) مجازات جرمی داده می شود كه مجازا ت آن اشد است
۲ ) مجازاتها با هم جمع می شوند
۳) فقط یك مجازات تعیین می گردد و در این صورت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی كیفر باشد
۴) مجازاتها با هم جمع و مجموع آنها به تعداد عناوین مجرمانه تقسیم می شود

۵۴ – هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو تسبیب دخالت داشته باشند چه كسی ضامن است ؟
۱) سبب موخر در تاثیر ضامن است
۲) هر دو ضامن هستند
۳) سبب مقدم در تاثیر ضامن است
۴) هیچ یك ضامن نیستند

۵۵ – در كدام یك از جرائم ذیل دادگاه علی رغم وجود كیفیات مخففه نمی تواند از حداقل میزان مجازات پایین تر بیاید ؟
۱) رانندگی بدون گواهینامه
۲) سرقت مشمول تعزیر
۳) كلاهبرداری
۴) تمرد نسبت به مامورین دولت

۵۶- در كدام یك از موارد ذیل مرتكب قانوناً مشمول عنوان جرم صدور چك بلامحل قرار نمی گیرد ؟
۱) صدور چك پرداخت نشده به علت مسدود بودن حساب
۲) صدور چك پرداخت نشده به دلیل دستور عدم پرداخت
۳) صدور چك پرداخت نشده به علت نقص امضاء
۴) صدور چك پرداخت نشده به دلیل قلم خوردگی در متن

۵۷ – شخصی به قصد بردن مال دیگری او را فریب داده وبه جای شربت به او نوشیدنی بیهوش كننده می دهد و پس از بیهوشی وی اموال مورد نظر را می برد، عنوان جزائی عمل مرتكب چیست؟
۱) سرقت
۲)كلاهبرداری و سرفت
۳) اخذ مال به عنف
۴) كلاهبرداری

۵۸-كدام یك از موارد ذیل مصداق جعل نیست ؟
۱) پاك كردن مهر ( باطل شد ) از روی سند
۲) الحاق كلمه یا عبارتی به فتوكپی سند
۳) قید تاریخ غیر واقعی در سند
۴) الصاق تكه ای از یك سند به سند دیگر

۵۹- قرار تعلیق اجرای مجازات .............
۱) پس از قطعیت حكم محكومیت توسط دادگاه صادركننده حكم قطعی صادر می شود
۲) پس از قطعیت حكم محكومیت توسط قاضی اجرای احكام صادر می شود
۳) ضمن حكم محكومیت توسط دادگاه صادركننده حكم صادر می شود
۴) پس از قطعیت حكم به پیشنهاد قاضی اجرای احكام توسط دادگاه صادر كننده حكم بدوی صادر می شود

۶۰- فردی به دایر كردن یك قمار خانه به نحوی از انحاء كمك كرده است . مجازات او كدام است ؟
۱) حداقل مجازات مباشر جرم
۲) مجازات مباشر جرم
۳) مجازات معاونت در جرم
۴ ) مجازات ندارد

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آئین دادرسی كیفری

۶۱- شخصی كه در شیراز مقیم است در تهران مرتكب جرم شده و در تبریز دستگیر می شود، مرجع صالح از نظر صلاحیت محلی برای رسیدگی به اتهام او .................... است.
۱) تبریز
۲) تهران
۳) شیراز
۴) همه موارد

۶۲- فردی نظامی با همكاری نوجوانی ۱۷ ساله متهمند به ارتكاب قتل عمدی، كدام مرجع قضایی صالح به رسیدگی است.
۱) دادگاه كیفری استان
۲) دادگاه اطفال
۳)دادگاه نظامی۱
۴) برای نوجوان دادگاه اطفال و برای نظامی دادگاه نظامی۱

۶۳- چنانچه پس از صدور دستور قضایی مبنی بر اخذ وجه الكفاله یا ضبط وثیقه، متهم دستگیر شود وجه الكفاله یا وثیقه ....................
۱) مسترد می شود
۲) مسترد نمی شود
۳) وجه الكفاله مسترد و وثیقه ضبط می شود
۴) وثیقه مسترد و وجه الكفاله ضبط می شود

۶۴- كدامیك از آراء ذیل قابل تجدید نظر نیست؟
۱) محكومیت به پرداخت دیه ی یك انگشت معادل ۱۰ شتر
۲) محكومیت به مصادره اموال به میزان پانصد هزار ریال
۳) محكومیت به قصاص یك انگشت
۴) همه موارد

۶۵- كدامیك از قرارهای ذیل قابل اعتراض است؟
۱) اناطه
۲) وثیقه ای كه منتهی به بازداشت متهم شود
۳) امتناع از رسیدگی
۴) منع خروج از كشور

۶۶- تفتیش و بازرسی منازل ...............
۱) همواره در روز به عمل می آید
۲) مطلقاً در شب به عمل می آید
۳) منوط به نظر ضابطین دادگستری است
۴) هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه به تشخیص قاضی ضرورت اقتضا كند

۶۷- مطابق قانون آئین دادرسی كیفری فعلی دادرسی و صدور حكم محكومیت غیابی در كدامیك از جرایم ذیل ممنوع است؟
۱) مستوجب حد(حق الله)
۲) تعزیری
۳) مستوجب قصاص
۴) امنیتی

۶۸- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قراربازداشت موقت صادره ازدادسرای عمومی و انقلاب كدام است؟
۱) فقط دادگاه عمومی جزایی
۲) دادگاه تجدید نظر استان
۳) فقط دادگاه انقلاب
۴) حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب

۶۹- تاسیس دادگاههای عمومی و انقلاب در حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص كیست؟
۱) وزیر دادگستری
۲) رئیس قوه قضائیه
۳) رئیس حوزه قضایی استان
۴) رئیس دیوان عالی كشور

۷۰- شركا و معاونین جرم در كدام دادگاه محاكمه می شوند؟
۱) پرونده هر یك از شركا و معاونین جرم تفكیك و به مرجع ذیصلاح ارسال می گردد.
۲) در دادگاهی محاكمه می شوند كه در محل وقوع جرم ارتكابی آنان مستقر می باشد
۳) در دادگاهی محاكمه می شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد
۴) دادگاه محل اقامتشان

۷۱- بعد از صدور و قطعیت كدامیك از قرارهای زیر می توان پس از كشف دلایل جدید برای یك مرتبه متهم را به اتهام قبلی تعقیب كرد؟ قرار منع تعقیب به ..............
۱) علت عدم كفایت دلیل
۲) علت جرم نبودن عمل
۳) دلیل عدم وقوع جرم
۴) علت نسخ مجازات قانونی

۷۲- صدور كدامیك از قرارهای زیر مانع از طرح شكایت مجدد نیست؟
۱) موقوفی تعقیب
۲) منع تعقیب
۳) امتناع از رسیدگی
۴) ترك تعقیب

۷۳- كدامیك از موارد زیر چنانچه مستند رای دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر كننده حكم الزامی است؟
۱) اقرار
۲) شهادت
۳) شهادت بر شهادت
۴) همه موارد

۷۴- متهمینی كه محل اقامت یا شغل و كسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد:
۱) بدون ارسال احضاریه جلب می شوند
۲) پس از ۲ بار احضار جلب می شوند
۳) پس از آگهی در جراید جلب می شوند
۴) در مورد آنها قرار تعلیق تعقیب صادر می شود

۷۵- اجرای حكم در هر حال با كدام دادگاه است؟
۱) واحد اجرای احكام كه مستقلاً حكم را اجرا می كند
۲) دادگاه صادر كننده حكم قطعی
۳) دادگاه تجدید نظر تائید كننده حكم قطعی
۴) دادگاه بدوی صادر كننده حكم

۷۶- كدام دسته از ماموران ذیل ضابط دادگستری نیستند؟
۱) ماموران وزارت اطلاعات
۲) پرسنل انجمن حمایت از حقوق خانواده زندانیان
۳) نیروی مقاومت بسیج
۴) ماموران اداره آگاهی

۷۷- شاكی خصوصی چه زمانی مدعی خصوصی می شود؟
۱) وقتی برای طرفش ( مشتكی عنه ) قرار منع تعقیب صادر شده باشد
۲) وقتی در دادگاه حقوقی( مدنی ) دعوا مطرح كرده باشد
۳) وقتی در دعوای كیفری مطالبه ضرر و زیان كند
۴) وقتی كه طرف او هم شكایت متقابل مطرح كند

۷۸- درخواست اعاده دادرسی كیفری تا چه زمانی قابل پذیرش است؟
۱) ده روز ۲) بیست روز
۳) برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از كشور دو ماه
۴) مهلت ندارد و مقید به مدت نیست

۷۹- احراز وجود اعتبار امر مختومه در امور كیفری موجب صدور................. می شود.
۱) دستور بایگانی شدن پرونده
۲) قرار موقوفی تعقیب
۳) قرار منع تعقیب
۴) حكم مجدد

۸۰- چنانچه فردی مرتكب جرائم مختلف در مكان های مختلف شود، كدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟
۱) دادگاهی كه مهم ترین جرم در حوزه ی آن واقع شده به همه جرائم رسیدگی می كند
۲) دادگاهی كه متهم در حوزه ی آن دستگیر شده به همه جرائم رسیدگی كند
۳) دادگاه محل وقوع هر جرم صلاحیت رسیدگی به همان جرم را دارد
۴) دادگاهی كه اولین جرم در حوزه ی آن واقع شده به همه جرائم رسیدگی می كند

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

حقوق تجارت

۸۱- محدود كردن اختیارات مدیرعامل شركت سهامی در مصوبات هیات مدیره ...........
۱) نسبت به اشخاص ثالث معتبر است
۲) نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست
۳) در روابط بین شركت و مدیرعامل معتبر است و در برابر اشخاص ثالث معتبر نیست
۴) در روابط بین هیات مدیره و مدیرعامل معتبر و در برابر اشخاص ثالث فاقد اعتبار است

۸۲- كدامیك از از اشخاص ذیل تاجر نیست؟
۱) دلال
۲) حق العمل كار
۳) كسبه جزء
۴) قائم مقام تجارتی

۸۳- كدام گزینه در مورد چك صحیح است؟
۱) چك سند رسمی است
۲) چك تمام خصوصیات سند لازم الاجرا را دارد
۳) چك از حیث اجرا مانند سند رسمی است
۴) همه موارد

۸۴- كدام گزینه نادرست است؟
۱) وصول وجه چك از ظهرنویس از طریق اجرای ثبت میسر است
۲) در صورت عدم انطباق امضاء وفق گواهی عدم تادیه، ثبت از اجرا امتناع می كند
۳) در اجرای ثبت امكان بازداشت مدیون وجود ندارد
۴) در جرای ثبت مقررات مسثتیات دین در مورد مدیون رعایت می شود

۸۵- هرگاه تاجری در دوران توقف معامله معوض نماید:
۱) معامله باطل و بلا اثر است
۲) معامله معتبر و صحیح است
۳) معامله از سوی مدیر تصفیه قابل ابطال است
۴) معامله غیرنافذ و منوط به تنفیذ مدیر تصفیه است

۸۶- طرح دعوا علیه شركتهای منحله كه عملیات تصفیه آنها خاتمه یافته است:
۱) ممكن نیست ۲) ممكن است
۳) اگر مدیر تصفیه هنوز مفاصا حساب نگرفته باشد ممكن است
۴) اصولاً ممكن است مگر در موارد استثنایی

۸۷- سود قابل تقسیم در شركت سهامی به موجب مصوبه ..................... تقسیم می شود
۱) مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
۲) مجمع عمومی موسس
۳) مجمع عمومی عادی
۴) مجمع عمومی فوق العاده

۸۸- در شركت های سهامی مسئوولیت صاحبان سهام محدود است به ..................
۱) مبلغ اسمی سهام
۲) مبلغ واقعی سهام
۳) مبلغی كه مدیر عامل تعیین می كند
۴) مبلغی كه مجمع عمومی فوق العاده تعیین می كند

۸۹- در اولین مجمع عمومی عادی شركتهای سهامی رسمیت یافتن جلسه مجمع منوط است به حضور حداقل ............
۱) بیش از نصف صاحبان سهام دارای حق رای
۲) دوسوم صاحبان سهام مذكور
۳) هر تعدادی كه باشند
۴) بیست درصد صاحبان سهام مذكور

۹۰- اگر شریك جدیدی به عنوان شریك ضامن وارد شركت نسبی شود، مسئوولیت وی .............
۱) مشترك است
۲) تضامنی و نامحدود است
۳) نسبی و تضامنی است
۴) به اندازه سرمایه ای است كه به شركت آورده است

۹۱- قرارداد دلالی اصولاً تابع مقررات راجع به ..................... است.
۱) حق العمل كاری
۲) اجاره اشخاص
۳) وكالت
۴) ودیعه

۹۲- در شركت های سهامی تغییر و تبدیل سهام از بانام به بی نام در صلاحیت كدام ركن است؟
۱) مجمع عمومی عادی
۲) مجمع عمومی فوق العاده
۳) هیات مدیره
۴) مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

۹۳- در شركت سهامی معاملات بازرس با شركت ........................
۱) بدون اجازه هیات مدیره ممنوع است
۲) درست است
۳) ممنوع است
۴) بدون تصویب مجمع عمومی ممنوع است

۹۴- در شركت با مسئوولیت محدود شركاء نسبت به قروض و تعهدات شركت .....................
۱) مسئوولیت تضامنی دارند
۲) مسئولیت نسبی دارند
۳) مسئوولیت مشترك دارند
۴) هیچكدام

۹۵- در صورتیكه دارنده چك سند مذكور را گم كند ..............
۱) مفقود كننده چك (ذی حق) می تواند پس ازاثبات اینكه چك متعلق به اوست بادادن ضامن تادیه وجه آن را به موجب امرمحكمه مطالبه كند.
۲) باید صرفاً طبق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون صدور چك اقدام و با مسدودكردن حساب پرداخت چك را غیرممكن كند
۳) پرداخت وچه چك با دادن ضامن صورت می گیرد
۴) صادركننده وظیفه دارد چك دیگری به همان مبلغ در وجه چنین دارنده ای صادر كند

۹۶- كدام گزینه صحیح است؟
۱) در شركتهای سهامی عام و خاص نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد.
۲) در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد ولی در شركتهای سهامی خاص نمی تواند
۳) در شركتهای سهامی چه عام و چه خاص نقل و انتقال سهام می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد
۴) در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد ولی در شركتهای سهامی خاص می تواند

۹۷- در صورتی كه متصدی حمل و نقل، حمل و نقل كننده ی دیگری را مامور حمل كالا كرده باشد و در این حالت در نتیجه تقصیر حمل كننده ی مامور به مال التجاره خسارتی وارد آید.........
۱) صاحب مال التجاره مخیر است طبق قواعد مربوطه به هر كدام یا هر دو مجتمعاً رجوع كند.
۲) صاحب مال التجاره برای جبران خسارت فقط حق رجوع به حمل كننده ی مامور را دارد.
۳) صاحب مال التجاره برای جبران خسارت فقط حق رجوع به متصدی حمل و نقل را دارد.
۴) صاحب مال التجاره بایداول به متصدی حمل ونقل وسپس درصورت عدم امكان جبران خسارت توسط اوبه حمل كننده ی مامور، رجوع كند

۹۸- معامله ی بین تاجر با غیرتاجر .................
۱) تجارتی نیست
۲) در صورتی كه برای رفع حوائج تجارتی تاجر باشد، تجارتی است
۳) تجارتی است
۴) در صورت درج مراتب در قرارداد تجارتی است

۹۹- كدام دفتر از جمله دفاتر تجاری نیست؟
۱) درآمد
۲) دارایی
۳)كپیه
۴)كل

۱۰۰- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد انحلال پیش از موعد شركت سهامی كدام است؟
۱) مجمع عمومی فوق العاده
۲) مجمع عمومی عادی
۳) دادگاه صلاحیت دار
۴) گزینه های ۱و۳

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اصول استنباط
۱۰۱- ''صالح مرسله''مصالحی هستند كه ..............
۱) ادله صریح بر وجوب عدم رعایت آنها وجود دارد
۲) ادله صریح بر وجوب رعایت آنها وجود دارد
۳) ادله وجوب آنها ارسال شده اما به ما نرسیده است
۴) دلیل خاصی نه بروجوب رعایت آنهارسیده ونه بر حرمت آنها

۱۰۲- ''كلام'' علم مطالعه ی موجودات است از طریق .........................
۱) شرعی صرف
۲) استقرائی
۳) عقلی صرف
۴) شرعی و عقلی (تا جایی كه عقل بر خلاف شرع نباشد)

۱۰۳- سنگی دروسط راه افتاده و مانع عبور مردم است. شخصی آن را برمی دارد و راه را باز می كند. این شخص یك واجب ................ را به جا آورده است.
۱) مجازی
۲) عینی
۳) كفائی
۴) استحبابی

۱۰۴- مجمل كلامی است كه ..........................
۱) بسیار زیبا و فصیح باشد
۲) بی معنا باشد
۳) معنای آن مردد بین دو یا چند احتمال باشد وبدانیم گوینده كدام یك را خواسته است.
۴) معنی آن مردد بین دو یا چند احتمال باشد و ندانیم گوینده كدام یك را خواسته است.

۱۰۵- كدام یك از عبارات ذیل صحیح است؟
۱) قرآن قطعی الصدور و قطعی الدلالت است
۲) قرآن قطعی الصدور و ظنی الدلالت است
۳) قرآن ظنی الصدور و قطعی الدلالت است
۴) قرآن ظنی الصدور و ظنی الدلالت است

۱۰۶- قیاسی كه علت حكم در فرع قوی تر از اصل باشد قیاس ........................... نامیده می شود
۱) قیاس مشكوك العله
۲) قیاس مع الفارق
۳) قیاس خفی
۴) قیاس اولویت

۱۰۷- اطلاق لفظ منصرف است به فرد .......................
۱) كامل
۲) نادر
۳) اكمل و اجلی
۴) غایب

۱۰۸- استصحاب بقاء زوجیت در صورت تردید در وقوع طلاق، چه نوع استصحابی است؟ از نوع شك در:
۱) مقتضی است
۲) بقاء مستصحب است
۳) رافعیت موجود است
۴) وجود رافع است

۱۰۹- هرگاه دخول شی در مبیع عرفاً مشكوك باشد، آن شیء داخل در بیع نخواهد بود. این معنی ناشی از اصل ......... است.
۱) تاخر حادث
۲) برائت
۳) استصحاب
۴) عدم

۱۱۰- استخراج علت احكام و تعمیم دادن آن را ............گویند.
۱) استقراء
۲) تنقیح مناط
۳) قیاس اولویت
۴) تقلید

۱۱۱- نتیجه تعارض اصل استصحاب با اصل برائت چه خواهد بود؟
۱) به لحاظ تعارض هر دو ساقط می شوند
۲) برائت مقدم است
۳) استصحاب مقدم است
۴) حتی المقدور به هردو عمل می شود.

۱۱۲- دلالت اقتضاء و تنبیه و اشاره را .............. گویند.
۱) مفهوم صریح
۲) منطوق صریح
۳) مفهوم غیرصریح
۴) منطوق غیرصحیح

۱۱۳- مقدمه واجب به كدام دلیل واجب است؟
۱) اذن شی اذن در لوازم آن است
۲) به حكم عقل
۳) اگر مقدمه واجب نباشد دیگر وجوبی در كار نیست
۴) وجوب امری،عین وجوب مقدمات و اجزای آن واجب است.

۱۱۴- بازگشت اصول لفظیه به ................. است.
۱) اصالت صحت
۲) اصالت ظهور
۳) اصالت الاطلاق
۴) اصالت عدم

۱۱۵- ........... عبارت از معنایی است كه .......... از كلام فهمیده می شود و موضوع آن در جمله ذكر شده باشد.
۱) منطوق، مستقیماً
۲) مفهوم موافق، صریحاً
۳) مفهوم مخالف، صریحاً
۴) مفهوم، صریحاً

۱۱۶- كدام گزینه نادرست است؟
۱) اگر غایت داخل در مغیا باشد، حكم آن با حكم قضیه موافق است
۲) اگر غایت داخل در مغیا دانسته نشود، حكم آن مسكوت است
۳) اگر غایت داخل در مغیا دانسته شود، مدلل منطوقی است
۴) در مفهوم مخالف، حكم مفهوم با حكم منطوق مخالف است

۱۱۷- كدام یك از مواد قانونی زیر ''مفهوم'' ندارد:
۱) ضامنی كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشدحق رجوع ندارد( ماده ۷۲۰ قانون مدنی )
۲) وقف برمعدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود( ماده ۶۹ قانون مدنی )
۳) هر معامله كه واقع شود محمول بر صحت است( ماده۲۴۴ قانون مدنی )
۴) اگر در بیع عین معین معلوم شود كه مبیع وجود نداشته بیع باطل است( ماده ۳۶۱ قانون مدنی )

۱۱۸- مقدمه ای را كه به تنهایی برای ایجاد ذی المقدمه كافی نیست، اما اگر نباشد آن به وجود نمی آید، ....گویند
۱) سبب
۲) مقتضی
۳) شرط
۴) معد

۱۱۹- شرط در .................. به معنای الزام و التزام است.
۱) اصول
۲) ادبیات
۳) فقه
۴) لغت

۱۲۰- از نظر اصولی مهم ترین دلیل استنباط ................... است.
۱) اجماع
۲) سنت
۳) عقل
۴)قران


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

پاسخ نامه آزمون وكالت ۱۳۸۷

شماره سوال- - - - - گزینه صحیح

حقوق مدنی
۱- - - - - ۳
۲- - - - - ۲
۳- - - - - ۴
۴- - - - - ۴
۵- - - - - ۱
۶- - - - - ۱
۷- - - - - ۳
۸- - - - - ۱
۹- - - - - ۲
۱۰- - - - - ۳

۱۱- - - - - ۱
۱۲- - - - - ۴
۱۳- - - - - ۲
۱۴- - - - - ۲
۱۵- - - - - ۳
۱۶- - - - - ۲
۱۷- - - - - ۲
۱۸- - - - - ۴
۱۹- - - - - ۳
۲۰- - - - - ۳

آیین دادرسی مدنی
۲۱- - - - - ۳
۲۲- - - - - ۲
۲۳- - - - - ۴
۲۴- - - - - ۳
۲۵- - - - - ۴
۲۶- - - - - ۲
۲۷- - - - - ۳
۲۸- - - - - ۴
۲۹- - - - - ۴
۳۰- - - - - ۲

۳۱- - - - - ۳
۳۲- - - - - ۳
۳۳- - - - - ۱
۳۴- - - - - ۱
۳۵- - - - - ۱
۳۶- - - - - ۴
۳۷- - - - - ۳
۳۸- - - - - ۱
۳۹- - - - - ۴
۴۰- - - - - ۱

حقوق جزا
۴۲- - - - - ۱
۴۳- - - - - ۳
۴۴- - - - - ۴
۴۵- - - - - ۱
۴۶- - - - - ۱
۴۷- - - - - ۱
۴۸- - - - - ۴
۴۹- - - - - ۴
۵۰- - - - - ۴

۵۱- - - - - ۴
۵۲- - - - - ۳
۵۳- - - - - ۱
۵۴- - - - - ۳
۵۵- - - - - ۳
۵۶- - - - - ۱
۵۷- - - - - ۱
۵۸- - - - - ۲
۵۹- - - - - ۳
۶۰- - - - - ۲

آیین دادرسی كیفری
۶۱- - - - - ۲
۶۲- - - - - ۱
۶۳- - - - - ۲
۶۴- - - - - ۱
۶۵- - - - - ۱
۶۶- - - - - ۴
۶۷- - - - - ۱
۶۸- - - - - ۴
۶۹- - - - - ۲
۷۰- - - - - ۳

۷۱- - - - - ۱
۷۲- - - - - ۴
۷۳- - - - - ۴
۷۴- - - - - ۱
۷۵- - - - - ۴
۷۶- - - - - ۲
۷۷- - - - - ۳
۷۸- - - - - ۴
۷۹- - - - - ۲
۸۰- - - - - ۱

حقوق تجارت
۸۱- - - - - ۳
۸۲- - - - - ۴
۸۳- - - - - ۳
۸۴- - - - - ۱
۸۵- - - - - ۲
۸۶- - - - - ۲
۸۷- - - - - ۳
۸۸- - - - - ۱
۸۹- - - - - ۱
۹۰- - - - - ۳

۹۱- - - - - ۳
۹۲- - - - - ۲
۹۳- - - - - ۳
۹۴- - - - - ۴
۹۵- - - - - ۱
۹۶- - - - - ۴
۹۷- - - - - ۱
۹۸- - - - - ۲
۹۹- - - - - ۱
۱۰۰- - - - - ۳

اصول استنباط
۱۰۱- - - - - ۴
۱۰۲- - - - - ۴
۱۰۳- - - - - ۳
۱۰۴- - - - - ۴
۱۰۵- - - - - ۲
۱۰۶- - - - - ۴
۱۰۷- - - - - ۳
۱۰۸- - - - - ۴
۱۰۹- - - - - ۴
۱۱۰- - - - - ۲

۱۱۱- - - - - ۳
۱۱۲- - - - - ۴
۱۱۳- - - - - ۲
۱۱۴- - - - - ۲
۱۱۵- - - - - ۱
۱۱۶- - - - - ۳
۱۱۷- - - - - ۳
۱۱۸- - - - - ۳
۱۱۹- - - - - ۳

 ۱۲۰- - - - - ۴


  * اصلاح پاسخ سوالات ۶۵ و ۵۶ - آزمون وكالت ۱۳۸۷

نامه شماره ۴۴۵۹ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ اتحادیه به دفتر آزمون سازمان سنجش

در باره كلید سوآلات آزمون ورودی ۱۳۸۷ كانون های عضو اتحادیه

احتراما لطفا مقرر فرمائید درتصیح پاسخ نامه های آزمون فوق تغییرات ذیل ملحوظ شود:

۱- در سوال ۶۵ - كدامیك از قرار های ذیل ... - گزینه ۱ (اناطه) و گزنیه ۴ (منع خروج از كشور) هر دو صحیح است بناببر این به كسی كه هر یك از این دو گزنیه را انتخاب كرده باشد نمره كامل تعلق می گیرد.

۲- نمره سوال ۵۶ - در كدامیك از موارد ذیل ... الخ - بین كل سوالات تقسیم شود.

اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران
اصلاح پاسخ نامه آزمون سال ۱۳۸۷ وكالت

سوالات ۲۵ - ۱۰۰ - ۱۱۶ - ۱۱۹ آزمون  
 
                                       
نامه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷

از: اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران (اسكودا)
به: ریاست محترم دفتر آزمون سازی سازمان سنجش آموزش كشور

در باره: كلید سوالات آزمون ورودی ۱۳۸۷ اسكودا

احتراما، پیرو نامه ۴۴۵۹ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷، با اعلام ابقاء دو مورد اعلام شده در نامه مذكور، خواهشمند است مقرر فرمایند در تصحیح پاسخ نامه های آزمون تغییرات ذیل ملحوظ شود:

۱- در سوال ۲۵ (تاریخ رسید دادخواست به ... تاریخ اقامه دعوی محسوب می شود) به داوطلبانی كه گزنیه «۲» یا «۴» را انتخاب كرده باشند، نمره كامل داده شود.

۲- در سوال ۱۰۰ (مرجع اتخاذ تصمیم در مورد انحلال پیش از موعد شركت سهامی كدام است؟) به داوطلبانی كه گزنیه «۴» را انتخاب كرده باشند، نمره كامل داده شود.

۳- نمره سوال ۱۱۶ (كدام گزینه درست است؟) بین سایر سوالات تقسیم شود.

۴- نمره سوال ۱۱۹ (شرط در ... به معنی الزام و التزام است) بین سایر سوالات تقسیم شود.

با اعمال این موارد، تصحیح پاسخ نامه ها بلامانع خواهد بود.

با تقدیم احترام
رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران
بهمن كشاورز

 

Copyright © 2009- www.hoqouq363.orq.ir
این وب سایت درباره موضوعات حقوقی , اخبار , تصاویر و مواردی که در حیطه حقوق جای دارند , می پردازد. از آنجایی که سرشت انسانی مبتنی بر تمایل به تحقق عدالت بنا نهاده شده است امیدوارم که بتوانم بر جهت استمرار بیش از پیش آن گامی موثر بردارم.


مدیر وبسایت : اردلان حسینی