تبلیغات
سایت حقوقی - تاریخچه دانشگاه تهران
ترجمه به زبان انگلیسی ترجمه به زبان عربی ترجمه به زبان ترکی ترجمه به زبان روسی
کدامیک از موارد زیر میتواند مجازات کافی برای جرم اسید پاشی باشد ؟


بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
کل بازدید :
كسی كه امین نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد دید.(امام علی (ع))

جوانان خیر

درمیان موسسات و سازمان های وابسته به آموزش عالی کشور دانشگاه تهران  از هرحیث و از هر نظر از جایگاهی رفیع بهره مند است . در واقع  اگرمتغیرهایی چون سابقه و قدمت ، تدریس استادان بنام و بلند مرتبه ،تحصیل دانشجویان ممتاز، کثرت دانشجویان ، استادان و کارکنان ،ارزش مدارک تحصیلی در کشور و خارج از آن ، پیوند و تعامل با دستگاههای اجرایی و موسسات و شرکت های صنعتى ، ادارى ، اجرایی  و...،داشتن کتابخانه ها و آزمایشگاه ها غنی و مجهز، تعدد رشته ها و دانشکده هاو موسسات پیوسته و وابسته ، واقع شدن در پایتخت  و در مرکز شهر و... را ازمعیارهای تعیین اعتبار و اهمیت یک دانشگاه  برشماریم ، بىگمان دانشگاه تهران را باید معتبرترین و مهم ترین  دانشگاه های کشور دانست . بی جهت نیست که از این دانشگاه با تعبیر((دانشگاه مادر))و((نمادآموزش عالى )) یاد شده است .

اندیشه ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ایران و به تعبیر دیگر دانشگاه ،نخستین بار با تاسیس دارالفنون در 1230 ه.ش . به  همت میرزاتقی خان امیرکبیر عملی گردید. دارالفنون گرچه توسعه  نیافت اما تجربهمغتنمی پیش روی کسانی که در آرزوى آشنایی ایرانیان  با دانش های جدید وپیشرفت های اروپائیان در صنعت ، اقتصاد، سیاست  و... بوده اند، قرار داد. با عطف به این تجربه در 1307 ه.ش پروفسور دکتر محمود حسابى پیشنهادراه اندازی مرکزی جامع همه  یا اغلب دانش ها را با وزیر وقت فرهنگ ، دکترعلی اصغر حکمت ، در میان نهاد.

در بهمن ماه سال 1312 شمسى، جلسه هیات دولت وقت تشکیل و در آن در موضوعآبادى تهران و زیبایى و شکوه ابینه، عمارات و کاخهاى زیباى آن سخن به میانآمد. مرحوم فروغى که در آن روز ریاست وزراء را برعهد داشت از یک سو و دیگروزیران از سوى دیگر زبان به تحسین و تمجید شهر گشودند و برخى از آنان براىجلب رضایت شاه در اینمقال، عنان از کف بدادنداما دراین میان مرحوم على اصغرحکمت کفیل وزارت معارف بى آنکه پیشرفتهاى پایتخت را نادیده انگارد با لحنىمحتاطانه چنین گفت:«البته که در آبادى و عظمت پایتخت شکى نیست » ولى تنهانقص آشکار آن اینست که «انیورسته»ندارد و حیف است که در این شهر نوین ازاین حیث از دیگر بلاد بزرگ عالم، واپس ماند». این سخنان ارزشمند تاثیر خودرا بر جاى نهاد و بى درنگ مقبول همگان افتاد از این رو آنان با تخصیصبودجه اولیه اى به میزان 250000 تومان بهوزارتمعارف اجازه دادند تا زمین مناسبى براى تاسیس دانشگاه بیابد و ساختمان آنرا در اسرع وقت پدید آورد. على اصغر حکمت بى درنگ دست به کار شد و جستجوبراى مکان یابى مناسب دانشگاه را با کمک و مشاوره آندره گدار، معمار چیرهدست فرانسوى که در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود آغازکرد. آنان پس از جستجوى بسیار در میان ابنیه، باغها و زمینهاى فراوان آنروز اطراف تهران باغ جلالیه را براى احداث دانشگاه برگزیدن. در همین حالبر خلاف امروز که یافتن زمین مناسب در شهر تهران براى ایجاد دانشگاهى عظیمتقریباً ناممکن است، در آن روزها زمینهاى فراوانى وجود داشت که صاحبانآنها نه تنها در فروش آنها امساکى نداشتند بلکه براى واگذار به چنینمؤسساتى که مسلماً سود کلانى هم بدنبال داشت، سر و دست مى شکستند. از همینرو بود که گروهى از مالکین اراضى بهجت آبادباسوء استفاده هایى نظر وزیر مالیه وقت را جلب کرده بودند که زمینهاى آنهارا براى تاسیس دانشگاه خریدارى نماید. در حالیکه به نظر موسیو گدار عرصهآن زمینها تنگ و موقعیت آنها سیل گیر بود و براى تاسیس دانشگاه به هیچ روىمناسب نبود. با این همه مرحوم داور رجحان در جلسه هیات دولت به سختىبرخرید اراضى بهجت آباد پاى فشرد و نظر بیشتر اعضاء را جلب کرده و سرانجامدولتیان، بهجت آباد را برگزیدند. در همین حال که على اصغر حکمت دلشکسته وناامید ناظر ماجرا بود، رضا شاه وارد شد و پس از اطلاع از موضوع با قلدرىخاص خود اوضاع را برهم زد و گفت:« باغ جلالیه را برگزینید. بهجت آبادابداً شایسته نیست عرصه آن کم و اراضى آن سیل گیر است. دولتیان در برابراین سخنان قاطع، زبان در کام کشیدند و احدى دم برنیاورد.
باغ جلالیه در شمالتهران آنروز ما بین قریه امیرآباد و خندق شمالى تهران قرار داشت. این باغزیبا که پوشیده از درختان کهنسال مثمر و غیرمثمر بود، در حدود 1300.قدر واپسین سالهاى حکومت ناصرالدین شاه قاجار به فرمان شاهزاده اى به نامجلال الدوله بنا یافته و در آن روز در مالکیت تاجرى ترک به نام حاج رحیمآقاى اتحادیه تبریزى بود. به هر حال باغ جلالیه از قرار مترى 5 ریال وجمعاً به مبلغ 100000 توامان از این تاجر خریدارى شد و موسیو گدار به سرعتمامور تعیین حدود، نرده گذارى، طراحى و اجراى عملیات ساختمانى در آن شد. در همین حال پانزدهم بهمن ماه 1313. ش لوح یادبود تاسیس دانشگاه با حضورمقامات دولتى در محلى که اکنون پلکان جنوبى دانشکده پزشکى است در دل خاکبه امانت گذاشته شد.


نوشته شده توسط اردلان حسینی در جمعه 29 بهمن 1389 و ساعت 12:15 ق.ظ [+] | نظرات ()
Copyright © 2009- www.hoqouq363.orq.ir
این وب سایت درباره موضوعات حقوقی , اخبار , تصاویر و مواردی که در حیطه حقوق جای دارند , می پردازد. از آنجایی که سرشت انسانی مبتنی بر تمایل به تحقق عدالت بنا نهاده شده است امیدوارم که بتوانم بر جهت استمرار بیش از پیش آن گامی موثر بردارم.


مدیر وبسایت : اردلان حسینی