تبلیغات
سایت حقوقی - آئین نامه جدیدتعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری و وكلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ترجمه به زبان انگلیسی ترجمه به زبان عربی ترجمه به زبان ترکی ترجمه به زبان روسی
کدامیک از موارد زیر میتواند مجازات کافی برای جرم اسید پاشی باشد ؟


بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
کل بازدید :
كسی كه امین نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد دید.(امام علی (ع))

جوانان خیر

آئین نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری و وكلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری و پیشنهاد كانون های وكلای دادگستری كشور و هیات اجرائی موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آئین نامه تعرفه حق الوكاله و هزینه سفر كانون وكلای دادگستری و وكلا و مشاور ان حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد.

ماده ۱ـ قرارداد حق الوكاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین وكیل و موكل معتبر است. در تعیین حق الوكاله در صورتیكه قرارداد دربین نباشد، در مورد محكوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوكاله كمتر از میزان تعرفه وكالتی باشد در مورد محكوم علیه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.

ماده ۲ـ اگر بموجب قراداد فیمابین، مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود. چنانچه وكیل با كتمان واقع، در وكالتنامه مبلغ حق الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لكن
حق الوكاله بیشتری دریافت نماید. عمل وكیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و كارمندان مسئول ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و كنترل وكالتنامه ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.

تبصره: در مورد وكلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و سایر وجوهی كه قانوناً باید كسر و به حساب كانون وكلا واریز شود كسر نخواهد شد.

ماده ۳ـ در دعاوی مالی میزان حق الوكاله در موردی كه حكم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۱۵۰۰۰۰ ریال و ۱۰% بهای خواسته و حداكثر تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد و در موردی كه حكم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد:

الف ـ تا مبلغ یكصد میلیون ریال ۶% از بهای خواسته و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۶ریال

ب ـ نسبت به مازاد یكصد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال ۴% بهای خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ریال

ج ـ نسبت به مازاد یك میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳% از بهای خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۲ ریال

د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲% از بهای خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال

تبصره: درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوكاله وكلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداكثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد.

۱ـ وكلای با مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد تا ۵% مبلغ پایه و دارندگان مدارك تحصیلی دكترا تا ۱۰% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.

۲ـ به ازای هر سال سنوات خدمت قضایی، وكالت و عضویت هیات علمی به ازای هر سال ۱% مبلغ پایه و حداكثر تا ۳۰ سال سابقه و ۲۰% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.

۳ـ وكلای شاغل در استان تهران و مراكز استان تا ۱۰% مبلغ پایه و وكلای شاغل در شهرهای بزرگ تا ۵% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.

ماده ۴ ـ شصت درصد حق الوكاله مقرر در بندهای الف_ ب_ ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد. حق الوكاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وكیل پرداخت می گردد.

ماده ۵ ـ

الف ـ حق الوكاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است كه در بندهای الف، ب، ج و د ماده ۳ مقرر است ولی حق الوكاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله ای است كه ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.

ب ـ حق الوكاله حكم غیابی و اعتراض به حكم مذكور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده ۳ است. لیكن چنانچه به حكم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی،
حق الوكاله دیگری به وكیل محكوم له حكم غیابی تعلق نمی گیرد.

ج ـ حق الوكاله وكیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوانعالی كشور و غیره نصف میزان حق الوكاله مذكور در ماده ۳ است و چنانچه وكیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب كند علاوه بر مبلغ مذكور حق الوكاله مرحله نخستین نیز طبق این آئین نامه به وی تعلق می گیرد.

ماده ۶ـ در مواردی كه دعوی به یكی از نتایج ذیل منتهی شود حق الوكاله به ترتیب زیر تعیین می شود.

الف ـ برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق الوكاله مرحله نخستین

ب ـ برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق الوكاله مرحله نخستین

ج ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق الوكاله مرحله تجدیدنظر

د ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق الوكاله مرحله تجدیدنظر

ه ـ برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مروز زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه تمام
حق الوكاله ای كه برای حكم مقرر است.

و ـ برای سایر قرارهایی كه مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق الوكاله، نصف
حق الوكاله آن مرحله می باشد و در صورتی كه این نوع قرارها فسخ و نقض شود
حق الوكاله ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۷ـ حق الوكاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است.

ماده ۸ ـ در دعاوی غیرمالی اعم از اینكه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی كیفری، دادگاه میزان حق الوكاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محكوم له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد كرد اعم از اینكه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وكیل تعیین كرده باشد حق الوكاله:

الف ـ در دعاوی خانوادگی بطور مطلق مانند طلاق و تمكین یا دعاوی مالی ناشی از نكاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل ۰۰۰/۳۰۰ ریال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال

ب ـ در دعاوی كیفری:

۱ـ در دعاوی كیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال

تبصره: چنانچه برای یك جرم چند مجازات پیش بینی شده باشد یك حق الوكاله تعلق
می گیرد در جرائم متعدد موضوع بند یك كه نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم قضائی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان ۰۰۰/۵۰۰ ریال و حداكثر برای سه عنوان مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ریال به حق الوكاله اضافه می شود و نسبت به مازاد مبلغی پرداخت نخواهد شد.

۲ـ در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس ۱۰ سال و بیشتر حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال

تبصره: اجتماع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حق الوكاله نمی باشد در جرائم متعدد این بند كه بعد از رسیدگی قضائی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد برای هر عنوان جزائی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به حق الوكاله وكیل اضافه می شود و مازاد بر آن مبلغی تعلق نمی گیرد.

ج ـ در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق الوكاله ۰۰۰/۳۰۰ ریال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال تعیین می شود.

تبصره: افزایش ضریب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط كه از حداكثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده ۳ تعیین می شود. همچنین مفاد مواد ۴ تا ۷ این تعرفه درخصوص دعاوی غیرمالی نیز اعمال می شود.

ماده ۹ـ حق الوكاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیرقضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حكومتی، هیاتهای مندرج در قانون كار و غیره) طبق این آئین نامه است كه ۶۰ درصد آن به مرحله نخستین و ۴۰ درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد.

ماده ۱۰ـ حق الوكاله اموری كه خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می گردد منجر به صدور رای داور می شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی كه دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می شود به میزان حق الوكاله مرحله نخستین است.

ماده ۱۱ـ در مورد عزل وكیل یا انتفای موضوع وكالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر كار وكیل تمام شده یا پرونده برای صدور حكم مهیا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكیل تعلق خواهد گرفت. در غیر اینصورت میزان حق الوكاله وكیل به تناسب كاری كه در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص كانون وكلا یا مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۲ـ در دعاوی كه خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می شود حق الوكاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعیین و ملاك حكم قرار می دهد.

ماده ۱۳ـ میزان حق الوكاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداكثر ۲ درصد نسبت به محكوم به یا مورد اجرا تعیین می شود و یا ممكن است به تناسب اقداماتی كه وكیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال تجاوز نخواهد كرد. در مورد سایر اجرائیه ها تعیین میزان حق الوكاله بنظر دادگاه صلاحیت دار است.

ماده ۱۴ ـ چنانچه وكیل بدون تنظیم وكالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شكوائیه، اظهارنامه، لایحه دفاعیه، مشاوره حقوقی، مطالعه پرونده اقدام نماید برابر بندهای ذیل از حق الزحمه متناسب برخوردار می شود.

الف ـ تنظیم دادخواست یا شكوائیه به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال

ب ـ تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه ۰۰۰/۲۰ ریال و بیشتر

از پنج صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه ۰۰۰/۱۰ ری ال و حداكثر تا ۰۰۰/۳۰۰ ریال

ج ـ حق المشاوره از قرار هر ساعت حداكثر ۰۰۰/۵۰ ریال

د ـ حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال

ماده ۱۵ـ وكلای دادگستری و كارگشایان مكلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وكالتنامه الصاق می كنند برای صندوق حمایت وكلا و كارگشایان و نیز یك بیست و پنجم مالیات را بابت هزینه كانون به حسابداری دادگستری پرداخت كنند و صندوق دادگستری مكلف است سهم صندوق حمایت و یك چهارم سهم كانون را از كلیه وكلای كانون و كارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلای دادگستری مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می شود حق الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.

ماده ۱۶ـ میزان حق الوكاله در دیوانعالی كشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از كل رقم حق الوكاله مذكور در ماده ۳ این آئین نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیرمالی براساس تعرفه تجدیدنظر می باشد.

ماده ۱۷ـ هزینه مسافرت وكلا كیلومتری پانصد ریال رفت و برگشت می باشد مگر
هزینه های مذكور از سوی موكل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال تعیین
می گردد.

ماده ۱۸ـ این آئین نامه در تاریخ ۲۷/۴/۸۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر كشور لازم الاجراء بوده و از این تاریخ آئین نامه تعرفه سابق ملغی است.

 

 نوشته شده توسط اردلان حسینی در سه شنبه 7 تیر 1390 و ساعت 12:40 ب.ظ [+] | نظرات ()
Copyright © 2009- www.hoqouq363.orq.ir
این وب سایت درباره موضوعات حقوقی , اخبار , تصاویر و مواردی که در حیطه حقوق جای دارند , می پردازد. از آنجایی که سرشت انسانی مبتنی بر تمایل به تحقق عدالت بنا نهاده شده است امیدوارم که بتوانم بر جهت استمرار بیش از پیش آن گامی موثر بردارم.


مدیر وبسایت : اردلان حسینی