تبلیغات
سایت حقوقی - مطالب دانلودمجموعه نمونه سوالات رشته حقوق
ترجمه به زبان انگلیسی ترجمه به زبان عربی ترجمه به زبان ترکی ترجمه به زبان روسی
کدامیک از موارد زیر میتواند مجازات کافی برای جرم اسید پاشی باشد ؟


بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
کل بازدید :
كسی كه امین نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد دید.(امام علی (ع))

جوانان خیر
 • دانلود این نمونه سوالات كاملا رایگان و مجانی است هدیه ای برای دانشجویان با مرام پیام نور
  دانلود نمونه سوال تاریخ امتحان نام درس شماره
  gh82.pdf 871106 آیات الاحکام 1
  gh124.pdf 860331 آیات الاحکام 2
  gh151.pdf 860331 آیات الاحکام 3
  gh156.pdf 861026 آیات الاحکام 4
  gh97.pdf 860321 آیین دادرسی کیفری 1 5
  gh189.pdf 871106 آیین دادرسی کیفری 1 6
  gh190.pdf 861016 آیین دادرسی کیفری 1 7
  gh6.pdf 860325 آیین دادرسی کیفری 2 8
  gh33.pdf 860613 آیین دادرسی کیفری 2 9
  gh35.pdf 860613 آیین دادرسی کیفری 2 10
  gh53.pdf 860325 آیین دادرسی کیفری 2 11
  gh138.pdf 871030 آیین دادرسی کیفری 2 12
  gh58.pdf 871028 آیین دادرسی مدنی 1 13
  gh59.pdf 861108 آیین دادرسی مدنی 1 14
  gh62.pdf 860323 آیین دادرسی مدنی 1 15
  gh139.pdf 860323 آیین دادرسی مدنی 1 16
  gh12.pdf 860324 آیین دادرسی مدنی 2 17
  gh72.pdf 871029 آیین دادرسی مدنی 2 18
  gh178.pdf 860324 آیین دادرسی مدنی 2 19
  gh37.pdf 860331 آیین دادرسی مدنی 3 20
  gh66.pdf 871108 آیین دادرسی مدنی 3 21
  gh115.pdf 861026 آیین دادرسی مدنی 3 22
  gh197.pdf 871016 ادله اثبات دعوا 23
  gh55.pdf 861112 ادله اثبات دعوی 24
  gh195.pdf 860327 ادله اثبات دعوی 25
  gh56.pdf 861112 اصول فقه 1 26
  gh98.pdf 871112 اصول فقه 1 27
  gh101.pdf 8603 اصول فقه 1 28
  gh107.pdf 860327 اصول فقه 1 29
  gh141.pdf 8603 اصول فقه 1 30
  gh5.pdf 871016 اصول فقه 2 31
  gh70.pdf 860330 اصول فقه 2 32
  gh88.pdf 860330 اصول فقه 2 33
  gh4.pdf 860606 بزهکاری اطفال 34
  gh95.pdf 860606 بزهکاری اطفال 35
  gh126.pdf 860401 بزهکاری اطفال 1 36
  gh159.pdf 860401 بزهکاری اطفال 1 37
  gh7.pdf 860323 بین الملل خصوصی 2 38
  gh32.pdf 861108 بین الملل عمومی 2 39
  gh171.pdf 871028 بین الملل عمومی 2 40
  gh52.pdf 871015 پزشکی قانونی 41
  gh109.pdf 860313 پزشکی قانونی 42
  gh211.pdf 861007 پزشکی قانونی 43
  gh162.pdf 871103 جامعه شناسی 44
  gh110.pdf 861102 جامعه شناسی حقوق 45
  gh172.pdf 860401 جامعه شناسی حقوق 46
  gh173.pdf 860401 جامعه شناسی حقوق 47
  gh11.pdf 861112 جرم شناسی 48
  gh17.pdf 860327 جرم شناسی 49
  gh182.pdf 860327 جرم شناسی 50
  gh80.pdf 860319 جزای اختصاصی 1 51
  gh149.pdf 860319 جزای اختصاصی 1 52
  gh118.pdf 861014 جزای اختصاصی 2 53
  gh128.pdf 860320 جزای اختصاصی 3 54
  gh143.pdf 860320 جزای اختصاصی 3 55
  gh150.pdf 860320 جزای اختصاصی 3 56
  gh84.pdf 860322 جزای عمومی 1 57
  gh153.pdf 860322 جزای عمومی 1 58
  gh165.pdf 861107 جزای عمومی 1 59
  gh29.pdf 861013 جزای عمومی 3 60
  gh1.pdf 861110 حقوق اداری 1 61
  gh73.pdf 860325 حقوق اداری 1 62
  gh142.pdf 871030 حقوق اداری 1 63
  gh90.pdf 871101 حقوق اداری 2 64
  gh114.pdf 860326 حقوق اداری 2 65
  gh146.pdf 860326 حقوق اداری 2 66
  gh203.pdf 860324 حقوق اساسی 1 67
  gh209.pdf 860324 حقوق اساسی 1 68
  gh26.pdf 860325 حقوق اساسی 2 69
  gh43.pdf 871030 حقوق اساسی 2 70
  gh200.pdf 860325 حقوق اساسی 2 71
  gh27.pdf 860609 حقوق بیمه 72
  gh50.pdf 860609 حقوق بیمه 73
  gh69.pdf 860331 حقوق بیمه 74
  gh74.pdf 860609 حقوق بیمه 75
  gh81.pdf 861107 حقوق بین الملل خصوصی 1 76
  gh86.pdf 860322 حقوق بین الملل خصوصی 1 77
  gh117.pdf 871026 حقوق بین الملل خصوصی 1 78
  gh188.pdf 871026 حقوق بین الملل خصوصی 1 79
  gh207.pdf 860322 حقوق بین الملل خصوصی 1 80
  gh71.pdf 861108 حقوق بین الملل خصوصی 2 81
  gh22.pdf 860321 حقوق بین الملل عمومی 1 82
  gh42.pdf 860321 حقوق بین الملل عمومی 1 83
  gh64.pdf 861016 حقوق بین الملل عمومی 1 84
  gh206.pdf 860323 حقوق بین الملل عمومی 1 85
  gh31.pdf 860317 حقوق تجارت 1 86
  gh210.pdf 860317 حقوق تجارت 1 87
  gh130.pdf 861010 حقوق تجارت 1 اشخاص 88
  gh96.pdf 860317 حقوق تجارت 2 89
  gh108.pdf 871021 حقوق تجارت 2 90
  gh152.pdf 860317 حقوق تجارت 2 91
  gh183.pdf 861010 حقوق تجارت 2 92
  gh46.pdf 860318 حقوق تجارت 3 93
  gh85.pdf 871022 حقوق تجارت 3 94
  gh216.pdf 861013 حقوق تجارت 3 95
  gh8.pdf 861016 حقوق تجارت 4 96
  gh79.pdf 871023 حقوق تجارت 4 97
  gh102.pdf 860604 حقوق تجارت 4 98
  gh185.pdf 860321 حقوق تجارت 4 99
  gh204.pdf 860321 حقوق تجارت 4 100
  gh10.pdf 860320 حقوق تطبیقی 101
  gh61.pdf 860611 حقوق تطبیقی 102
  gh145.pdf 871014 حقوق تطبیقی 103
  gh157.pdf 860320 حقوق تطبیقی 104
  gh212.pdf 860605 حقوق تطبیقی 105
  gh105.pdf 861112 حقوق ثبت 106
  gh176.pdf 860327 حقوق ثبت 107
  gh205.pdf 871108 حقوق ثبت 108
  gh192.pdf 861014 حقوق جزای اختصاصی 1 109
  gh202.pdf 871023 حقوق جزای اختصاصی 1 110
  gh40.pdf 860319 حقوق جزای اختصاصی 2 111
  gh75.pdf 871030 حقوق جزای اختصاصی 2 112
  gh125.pdf 860319 حقوق جزای اختصاصی 2 113
  gh177.pdf 871024 حقوق جزای اختصاصی 3 114
  gh174.pdf 871026 حقوق جزای عمومی 1 115
  gh28.pdf 860322 حقوق جزای عمومی 2 116
  gh155.pdf 871026 حقوق جزای عمومی 2 117
  gh47.pdf 860318 حقوق جزای عمومی 3 118
  gh166.pdf 871022 حقوق جزای عمومی 3 119
  gh186.pdf 860318 حقوق جزای عمومی 3 120
  gh93.pdf 861107 حقوق جزایی عمومی 2 121
  gh131.pdf 871025 حقوق سازمانهای بین المللی 122
  gh122.pdf 860330 حقوق کار 123
  gh148.pdf 861025 حقوق کار 124
  gh169.pdf 871016 حقوق کار 125
  gh39.pdf 871022 حقوق مدنی 1 126
  gh120.pdf 861010 حقوق مدنی 1 127
  gh92.pdf 860317 حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین 128
  gh144.pdf 860317 حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین 129
  gh23.pdf 860316 حقوق مدنی 2 130
  gh191.pdf 860316 حقوق مدنی 2 131
  gh208.pdf 860316 حقوق مدنی 2 132
  gh48.pdf 861007 حقوق مدنی 3 133
  gh63.pdf 860313 حقوق مدنی 3 134
  gh68.pdf 871015 حقوق مدنی 3 135
  gh140.pdf 860313 حقوق مدنی 3 136
  gh13.pdf 871014 حقوق مدنی 4 137
  gh112.pdf 861006 حقوق مدنی 4 138
  gh132.pdf 860312 حقوق مدنی 5 139
  gh160.pdf 860312 حقوق مدنی 5 140
  gh167.pdf 861006 حقوق مدنی 5 141
  gh113.pdf 871016 حقوق مدنی 6 142
  gh123.pdf 860316 حقوق مدنی 6 143
  gh164.pdf 860316 حقوق مدنی 6 144
  gh168.pdf 861009 حقوق مدنی 6 145
  gh16.pdf 860317 حقوق مدنی 7 146
  gh25.pdf 861010 حقوق مدنی 7 147
  gh45.pdf 860317 حقوق مدنی 7 148
  gh106.pdf 860608 حقوق مدنی 7 149
  gh181.pdf 860608 حقوق مدنی 7 150
  gh41.pdf 860611 رویه قضایی 151
  gh67.pdf 860611 رویه قضایی 152
  gh77.pdf 860329 رویه قضایی 153
  gh201.pdf 860611 رویه قضایی 154
  gh215.pdf 860329 رویه قضایی 155
  gh36.pdf 861016 سازمانهای بین المللی 156
  gh213.pdf 860321 سازمانهای بین المللی 157
  gh78.pdf 871108 عربی 158
  gh158.pdf 860401 عربی 159
  gh163.pdf 861102 عربی 160
  gh194.pdf 860401 عربی 161
  gh15.pdf 860330 قواعد فقه 1 162
  gh65.pdf 871105 قواعد فقه 1 163
  gh147.pdf 861025 قواعد فقه 1 164
  gh154.pdf 860617 قواعد فقه 1 165
  gh170.pdf 860617 قواعد فقه 1 166
  gh76.pdf 860324 قواعد فقه 2 167
  gh137.pdf 871026 قواعد فقه 2 168
  gh187.pdf 860324 قواعد فقه 2 169
  gh9.pdf 860326 کیفر شناسی 170
  gh34.pdf 860614 کیفر شناسی 171
  gh94.pdf 860614 کیفر شناسی 172
  gh116.pdf 871101 کیفر شناسی 173
  gh127.pdf 860326 کیفر شناسی 174
  gh18.pdf 860318 مالیه عمومی 175
  gh21.pdf 861013 مالیه عمومی 176
  gh51.pdf 871022 مالیه عمومی 177
  gh99.pdf 860318 مالیه عمومی 178
  gh104.pdf 860330 مبانی جامعه شناسی 179
  gh179.pdf 871105 مبانی جامعه شناسی 180
  gh193.pdf 860330 مبانی جامعه شناسی 181
  gh19.pdf 860610 متون حقوقی 1 182
  gh38.pdf 871014 متون حقوقی 1 183
  gh54.pdf 860319 متون حقوقی 1 184
  gh129.pdf 860319 متون حقوقی 1 185
  gh161.pdf 860319 متون حقوقی 1 186
  gh175.pdf 871109 متون حقوقی 1 187
  gh199.pdf 861014 متون حقوقی 1 188
  gh14.pdf 861107 متون حقوقی 2 189
  gh49.pdf 870617 متون حقوقی 2 190
  gh60.pdf 860322 متون حقوقی 2 191
  gh184.pdf 871029 متون حقوقی 2 192
  gh198.pdf 860322 متون حقوقی 2 193
  gh20.pdf 860401 متون فقه 1 194
  gh196.pdf 871107 متون فقه 1 195
  gh214.pdf 860401 متون فقه 1 196
  gh217.pdf 861101 متون فقه 1 197
  gh89.pdf 860329 متون فقه 2 198
  gh111.pdf 871103 متون فقه 2 199
  gh119.pdf 860329 متون فقه 2 200
  gh180.pdf 860325 متون فقه 3 201
  gh91.pdf 861024 متون فقه 4 202
  gh103.pdf 860329 متون فقه 4 203
  gh121.pdf 860329 متون فقه 4 204
  gh83.pdf 861009 مدنی 2 205
  gh3.pdf 860312 مدنی 4 206
  gh100.pdf 860312 مدنی 4 207
  gh2.pdf 860618 مدنی 8 208
  gh30.pdf 871021 مدنی 8 209
  gh44.pdf 860318 مدنی 8 210
  gh87.pdf 860618 مدنی 8 211
  gh135.pdf 860318 مدنی 8 212
  gh57.pdf 861007 مقدم علم حقوق 213
  gh133.pdf 861007 مقدم علم حقوق 214
  gh24.pdf 860313 مقدمه علم حقوق 215
  gh134.pdf 871015 مقدمه علم حقوق 216
  gh136.pdf 860313 مقدمه علم حقوق 217

  تقدیم به دانشجویان همه ی دانشگاه های پیام نور از جمله پیام نور مرکز گرمی • نوشته شده توسط اردلان حسینی در یکشنبه 2 آبان 1389 و ساعت 05:38 ب.ظ [+] | نظرات ()
  Copyright © 2009- www.hoqouq363.orq.ir
  این وب سایت درباره موضوعات حقوقی , اخبار , تصاویر و مواردی که در حیطه حقوق جای دارند , می پردازد. از آنجایی که سرشت انسانی مبتنی بر تمایل به تحقق عدالت بنا نهاده شده است امیدوارم که بتوانم بر جهت استمرار بیش از پیش آن گامی موثر بردارم.


  مدیر وبسایت : اردلان حسینی